Regulamin Zajęć Terapeutycznych

Gabinet masażu i terapii dziecka Mokika w Czarnym Dunajcu, Podhale

Zasady Uczestnictwa w Zajęciach Terapeutycznych (STAŁYCH) – Płatnych

1. Gabinet „MOKIKA” Masaż i Terapia Dziecka jest niepubliczną placówką, świadczącą odpłatnie usługi dla dzieci w zakresie rewalidacji: wczesnej interwencji logopedycznej, terapii pedagogicznej, funkcji poznawczych i treningu umiejętności społecznych oraz terapii ręki.

2. Zakwalifikowanie dziecka na zajęcia terapeutyczne jest możliwe po wizycie konsultacyjnej w naszej placówce u specjalisty, z którym rodzice wspólnie ustalają zakres pomocy, jaka będzie świadczona.

3. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przekazania terapeutom wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia dziecka, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.

4. Niedozwolone jest przyprowadzanie dzieci chorych z objawami sugerujących infekcję dróg oddechowych z gorączką, katarem, na antybiotykach, z wysypkami i innymi chorobami zakaźnymi na zajęcia. W przypadku zauważenia tych lub innych objawów terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia zajęć. Zła kondycja fizyczna dziecka powoduje nieefektywną terapię oraz naraża terapeutę i inne dzieci na zakażenia.

5. Uczęszczając na zajęcia stałe będzie możliwość korzystania jedynie z płatności miesięcznych gotówką lub przelewem.

6. Nie będzie możliwości korzystania z jednorazowych płatności za terapie stałe. Szczególne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie (np.: w przypadku refundacji zajęć przez fundacje lub inne organizacje pozarządowe).

7. Opłaty za terapię indywidualną i grupową dokonywane są jednorazowo za cały miesiąc z góry, zgodnie z ilością zaplanowanych na dany miesiąc zajęć.

8. Płatności należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca zgodnie z zadeklarowaną formą płatności (Załącznik Nr 1) gotówką lub przelewem na wskazane konto na postawie paragonu lub faktury. Dopuszczalna jest zmiana formy płatności 2 razy w roku z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

9. Zajęcia mogą być odwołane, nie później niż do godziny 20, na dzień przed planowanymi zajęciami. Drogą elektroniczną (np.: SMS, social media itp.)

10. Zgłoszenie nieobecności w dniu wyznaczonych zajęć lub zajęcia nieodwołane z regulaminowym wyprzedzeniem przepadają, a opłatę należy uiścić na następnych zajęciach lub przelewem: 64 1140 2004 0000 3302 7611 2280, tytułem (imię i nazwisko dziecka, rodzaj zajęć). Natomiast zajęcia opłacone z góry – przepadają.

11. Informację o odwołaniu zajęć terapeutycznych przez Gabinet „MOKIKA” otrzymacie Państwo telefonicznie bądź SMS’em.

12. Opłata za zajęcia indywidualne odwołane z wyprzedzeniem w ustalonym regulaminowym terminie, nie przepada. Rozliczenie zostanie skorygowane, a opłata przeniesiona na kolejny miesiąc. W przypadku, gdy jest to ostatni miesiąc terapii lub koniec roku szkolnego opłata zwracana jest w tym samym miesiącu w formie gotówkowej lub przelewem na konto, tj. w tej samej formie, w jakiej została dokonana.

13. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach grupowych, koszty zajęć nie będą zwracane.

14. Rodzice/Opiekunowie nie ponoszą kosztów zajęć indywidualnych, ani grupowych, które zostały odwołane przez gabinet z powodu nieobecności terapeuty. Płatności dokonane za powyższe zajęcia przechodzą na kolejny miesiąc.

15. Zajęcia odbywają się w dni powszednie i w soboty, z wyjątkiem dni świątecznych zgodnie z harmonogramem pracy terapeutów.

16. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w godzinach i terminach ściśle ustalonych przez terapeutę.

17. Rodzice/Opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie dzieci na zajęcia. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone.

18. Dziecko powinno posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.

19. Terapeuta ma prawo poprosić Rodziców/Opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.

20. Terapeuta jest zobowiązany do przekazywania Rodzicom/Opiekunom okresowych informacji o przebiegu terapii, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

21. Gabinet zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy w przypadku nie stosowania się do niniejszego regulaminu, częstych nieobecności dziecka na terapii lub nieprzestrzegania przez Rodziców/Opiekunów zaleceń otrzymanych od terapeutów, gdyż w tych przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii i bezpieczeństwo podopiecznych.

22. Opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do ogólnego regulaminu funkcjonującego w poradni, a przede wszystkim:

 • Systematycznego uczestnictwa w ustalonej przez prowadzącego terapii lub innych zajęciach wraz z dzieckiem według uzgodnionego planu zajęć i terminu o ustalonej godzinie;
 • Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć.
 • Podczas przebywania na terenie poradni opieka nad dzieckiem przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu jest obowiązkiem opiekuna / rodzica;
 • W trakcie zajęć rodzic/opiekun jest zobowiązany do przebywania na terenie gabinetu. Jeżeli opiekun ma potrzebę opuszczenia terenu gabinetu w tym czasie musi o tym fakcie poinformować terapeutę i uzyskać jego zgodę.
 • W razie choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej udział dziecka w zajęciach powiadomienie terapeuty o nieobecności dziecka.
 • Zajęcia mogą być odwołane, nie później niż do godziny 20, na dzień przed planowanymi zajęciami. Drogą elektroniczną (np.: SMS, social media itp.)
 • Zgłoszenie nieobecności w dniu wyznaczonych zajęć lub zajęcia nieodwołane z regulaminowym wyprzedzeniem przepadają, a opłatę należy uiścić na następnych zajęciach lub przelewem: 64 1140 2004 0000 3302 7611 2280, tytułem (imię i nazwisko dziecka, rodzaj zajęć). Natomiast zajęcia opłacone z góry – przepadają.
 • Nie przyprowadzania dzieci chorych, na kuracji antybiotykowej, z chorobowymi zmianami skórnymi, gorączką, katarem i innymi chorobami zakaźnymi;
 • Rodzic/ opiekun oraz dziecko uczestniczące w zajęciach mają obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej pracowników, innych uczestników i ich przekonań;
 • Dbać o wspólne mienie gabinetów i przestrzegać zasad bezpieczeństwa;
 • W przypadku uszkodzenia cudzego mienia lub mienia stanowiącego wyposażenie gabinetu Rodzice/ Opiekunowie ponoszą koszty jego naprawy (lub pokrywają koszty zakupu nowego sprzętu o tych samych parametrach jakościowych i technicznych);
 • Przestrzeganie zasad higieny i kultury osobistej;
 • Nie karmienie dziecka bezpośrednio przed terapią oraz zwrócenie uwagi na załatwienie przez dziecko potrzeb fizjologicznych przed rozpoczęciem zajęć;
 • Wyciszenie telefonów komórkowych i nie prowadzenie głośnych rozmów na terenie gabinetu;
 • Stosowanie się do zaleceń terapeuty.