Terapia Funkcji Poznawczych

Gabinet terapii dziecka i masażu Mokika w Czarnym Dunajcu, Podhale

Terapia Funkcji Poznawczych. Gabinet Terapii Dziecka Mokika Masaż Mokika

Jeśli jako rodzic zauważyłeś, że twoje dziecko ma ogromne trudności z koncentracja w czasie zajęć, bardzo trudno skupić mu uwagę w czasie zajęć stolikowych. Dużą trudność sprawia mu czytanie, pisanie, liczenie. Chcesz poznać ciekawe metody i sposoby jak pomoc dziecku to właśnie dla niego i dla Ciebie będą to odpowiednie zajęcia.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Niepowodzenia szkolne są coraz częstszym problemem, jakie napotykają na swojej drodze uczniowie szkół podstawowych. Mogą one wynikać z wielu różnych przyczyn. Często nie zdajemy sobie sprawy, że na naukę czytania i pisania wpływają takie elementy jak:

  • zaburzenia rozwoju ruchowego u dzieci (mała sprawność manualna, niezręczność ruchowa całego ciała);
  • zaburzenia rozwoju funkcji poznawczych (zaburzenia, nieharmonijny rozwój percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej);
  • zaburzenia rozwoju emocjonalno – społecznego (nadpobudliwość lub zahamowanie psychoruchowe);
  • zaburzenia mowy.

Celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych (terapii pedagogicznej) jest usprawnienie funkcji zaburzonych analizatorów, kompensacja braków, ćwiczenie pamięci, koncentracji, doskonalenie umiejętności czytania, pisania, ortografii, wzbudzanie motywacji u dzieci oraz stwarzanie okazji do odnoszenia przez nie sukcesów. Podczas zajęć dobierane są odpowiednie techniki i metody wpływające pośrednio i bezpośrednio na poprawę osiągnięć dydaktycznych, co zdecydowanie wpływa na lepsze funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka. Zajęcia nastawione są na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do nauki. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Doskonalenie umiejętności czytania i pisania prowadzone są w oparciu o metodę symultaniczno – sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej. 

Dlaczego metoda symultaniczno – sekwencyjna?

Ponieważ odnosi się do organizacji funkcji językowych mózgu: mechanizmy symultaniczne czyli globalne, całościowe odbieranie informacji za które odpowiedzialna jest prawa półkula, jak i sekwencyjne, linearne, za które odpowiada półkula lewa.

Nauka czytania odbywa się w trzech etapach, takich samych jak podczas uczenia się mowy – powtarzania, rozumienia oraz nazywania. W pierwszym etapie dziecko powtarza odczytywane przez dorosłego samogłoski/sylaby. W etapie rozumienia dorosły wypowiada samogłoskę lub sylabę, a dziecko wskazuje ją lub podaje. Etap nazywania polega na samodzielnym odczytywaniu pokazanych samogłosek lub sylab przez dziecko.
Bardzo charakterystyczne w metodzie Symultaniczno-Sekwencyjnej jest zastosowanie wielkich liter i czcionki bezszeryfowej (to czcionka bez dodatkowych ozdobników (np. Arial)). Przykładowo łatwiej jest odróżnić P B D G niż bardzo do siebie podobne p b d g.

Głównym założeniem metody jest nauka czytania sylabami. Podczas zajęć dzieci poznają sylaby, którym nadawane jest znaczenie, dzięki czemu proces zapamiętania materiału staje się łatwiejszy. Według prof. Cieszyńskiej metoda ta jest nie tylko skutecznym sposobem zdobywania umiejętności czytania ze zrozumieniem, ale też dla niektórych dzieci jedynym sposobem umożliwiającym rozpoczęcie budowania systemu fonetyczno-fonologicznego. Skuteczność techniki uwarunkowana jest stosowaniem jej w całości, bez wprowadzania głoskowania, literowania i innych technik zapoznawania dziecka z pismem.

Metoda ta uwzględnia możliwości percepcyjne oraz etapy rozwoju mowy dzieci. Zapoznaje dziecko ze światem pisma według stopnia trudności artykułowanych głosek oraz różnicowania graficznych obrazów liter. Sugerowane ćwiczenia ogólnorozwojowe dobierane są odpowiednio do wieku dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych. Skupiają się na doskonaleniu sprawności manualnej, analizie i syntezie wzrokowej oraz słuchowej, ćwiczeniach myślenia, pamięci symultanicznej i sekwencyjnej, koncentracji uwagi, obserwowania i kojarzenia pojęć oraz nabywaniu umiejętności logicznego myślenia.

Terapia Funkcji Poznawczych. Gabinet Terapii Dziecka Mokika Masaż Mokika