Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny w związku z wejściem w życie ustawy odnośnie ochrony danych osobowych tzw. RODO.

Ochrona danych osobowych wykorzystywanych przez „MOKIKA”- Monika Miśkowiec jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Monika Miśkowiec, prowadzący działalność gospodarczą:

„MOKIKA” – Monika Miśkowiec
Czerwienne 287, 34-407 Ciche

zwany dalej Administratorem.

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą:

 • poczty elektronicznej: mokika.gabinet@gmail.com
 • telefonicznie pod nr tel. +48 600094657
 • tradycyjną pocztą na adres prowadzenia działalności Administratora.

II. W JAKI SPOSÓB UZYSKALIŚMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie uzupełnienia ankiety przed wykonaniem usługi, podczas rezerwacji wizyty online, wyświetlania reklam w social mediach i innych usług świadczonych przez Administratora. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usługi. 

III. CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie do celów niezbędnych do wywiązania się przez firmę „MOKIKA” – Monika Miśkowiec z zawartych z Państwem umów oraz do świadczenia usług, które Państwo u nas zarezerwowali m.in.:

 • realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;
 • umożliwienie świadczenia usług hostingu plików, poczty email i stron www
 • obsługi administracyjnej stron internetowych
 • realizacji umów zawartych w celu wykonywania usług wspomagających rozwój dziecka
 • obsługi reklamacji usług wykonanych przez firmę „MOKIKA” – Monika Miśkowiec
 • kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • przetwarzanie danych osobowych kontrahentów związanych z rachunkowością, obowiązkiem wystawiania i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej.

IV. WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo anulować w dowolnych momencie kontaktując się z Administratorem:

 • poczty elektronicznej: mokika.gabinet@gmail.com
 • telefonicznie pod nr tel. +48 600094657
 • tradycyjną pocztą na adres prowadzenia działalności Administratora.

V. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu obsługi zapytań ofertowych oraz świadczenia usług wymagamy danych osobowych:

a) Klienci indywidualni: Imię, Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. W przypadku nawiązania współpracy potrzebujemy niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.

b) Klienci firmowi: Nazwa firmy, dane rejestrowe, dane osobowe pracowników wyznaczonych do kontaktów z firmą „MOKIKA” – Monika Miśkowiec i upoważnionych do zawierania umów w imieniu firmy, adresy email, numery telefonów kontaktowych.

W przypadku chęci skorzystania z usług naszej firmy, przekazanie danych jest dobrowolne.
W przypadku braku zgody z Państwa strony na przekazanie wyżej wymienionych danych, nie będziemy mogli świadczyć dla Państwa usług.
Gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne. 

VI. UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu u Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
Podane przez Państwo dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa 

VII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ - „MOKIKA” – Monika Miśkowiec

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z firmą „MOKIKA” – Monika Miśkowiec w ramach świadczenia usług, czyli takim, które zapewniają: usługi księgowe i rachunkowe, usługi dzierżawy i utrzymania zasobów serwerowych (hostingodawcy), firmy poligraficzne (drukarnie), agencje marketingowe itp. 

VIII. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • wywiązania się z obowiązków zawartych w umowie,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA TEREN POLSKI

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski.

X. PRZETWARZANIE AUTOMATYCZNIE (PROFILOWANIE)

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).