Regulamin świadczenia usług

Gabinet masażu i terapii dziecka Mokika w Czarnym Dunajcu, Podhale

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z usług Gabinetu masażu MOKIKA Monika Miśkowiec z siedzibą Czerwienne 287, 34-407 Ciche, Kmietowicza 238, 34-470 Czarny Dunajec (zwanego dalej “Gabinetem”).

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników Gabinetu na rzecz klientów w jego siedzibie.

3. Klientem Gabinetu może być każda osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia musi posiadać pisemną zgodę swojego prawnego opiekuna, natomiast osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia musi przebywać w Gabinecie pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.

4. Skorzystanie z dowolnej usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień Regulaminu oraz niezgłoszeniem żadnych do niego zastrzeżeń.

§2 Umawianie wizyt

Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez portal https://booksy.com/, osobiście w siedzibie gabinetu przy ul. Kmietowicza 238 w Czarnym Dunajcu lub telefonicznie.

2. Zasady umawiania wizyt przez https://booksy.com/ określa Regulamin korzystania z portalu Moment.pl, dostępny na stronie: https://mokikamasaziterapiiadziecka.booksy.com

3. Gabinet zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych usług, zwłaszcza w przypadku klientów, którzy co najmniej 2 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie.

4. O zadatku i jego kwocie klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty.

5. Salon zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty i odmowy wykonania Usługi w przypadku klientów, którzy co najmniej 2 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie.

6. Klient, który nie wpłacił zadatku, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.

7. Klient, który wpłacił zadatek, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem i odzyskać kwotę wpłaconego zadatku. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem skutkuje zatrzymaniem zadatku przez Salon. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 12 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.

8. Na zarezerwowany zabieg należy zgłosić się nie później niż 10 min przed zarezerwowaną godziną zabiegu.

9. W przypadku spóźnienia klienta Gabinet zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą usługę obowiązuje pełna odpłatność.

10. W przypadku spóźnienia klienta Gabinet zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku zachowa Gabinet ewentualny zadatek wpłacony wcześniej przez klienta.

11. Jeśli Gabinet odwoła umówioną wizytę, a został wpłacony zadatek, zostanie on zwrócony klientowi.

12. Jeśli wykonanie usługi opóźni się z winy Gabinetu, usługa nie zostanie skrócona.

§3 Kwalifikacja do zabiegu

1. W trosce o bezpieczeństwo klientów przed przystąpieniem do Zabiegu pracownik przeprowadza wywiad, który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu. Obowiązkiem klienta jest udzielenie rzetelnych i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących przeciwwskazań i stanu zdrowia oraz innych wymienionych w „Ankiecie przed masażem” która jest wypełniania samodzielnie lub wraz z pracownikiem przed rozpoczęciem zabiegu (względnie nie dotyczy zabiegów na dłonie i stopy) i stanowi podstawę do decyzji na wykonanie zabiegu, zaleceń pozabiegowych oraz określenia ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.

2. Każdy klient zostaje zapoznany z przeciwwskazaniami, możliwymi skutkami ubocznymi, zaleceniami pozabiegowymi oraz możliwymi do osiągnięcia efektami w jego indywidualnym przypadku, a decydując się na zabieg ma ich pełną świadomość i je akceptuje. W indywidualnych przypadkach szczególnych kwestii zdrowotnych lub zabiegów wymagających dodatkowych klasyfikacji pracownik może poprosić o dodatkowe oświadczenie.

3. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe lub działanie niepożądane stosowanych preparatów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez klienta.

4. Gabinet zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, jeśli pracownik przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.

5. W trakcie zabiegów klient jest zobowiązany ściągnąć biżuterię, a jeżeli posiada ją w okolicy zabiegowej, w miejscu niewidocznym i trudnym do ściągnięcia winien niezwłocznie poinformować o tym pracownika przed wykonaniem zabiegu.

6. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu u klienta pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

7. Klient zobowiązany jest powiadomić pracownika wykonującego zabieg o pogorszeniu samopoczucia w trakcie lub po zabiegu.

8. Gabinet MOKIKA zastrzega sobie prawo do bieżących zmian oferty dostępnej na stronie internetowej www.mokika-masaz.pl oraz w Gabinecie.

9. Czas pracy Gabinetu standardowo jest określony w godzinach podanych na stronie internetowej www.mokika-masaz.pl oraz w indywidualnych przypadkach jest możliwość wydłużenia tych godzin co wymaga ustalenia z pracownikiem oraz jego indywidualnej zgody na zmianę godzin pracy.

10. Każdy klient winien zdawać sobie sprawę, że jego styl życia może mieć duży wpływ na efekt po zabiegu i czas jego utrzymywania się. Ponieważ organizm ludzki jest nieprzewidywalny klient musi sobie zdawać sprawę z tego, że dany zabieg może dawać różne efekty w zależności od indywidualnych kwestii zdrowotnych, metabolicznych oraz genetycznych. W związku z czym klient nie będzie żądał zwrotu pieniędzy za zabieg w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu.

11. Po każdym Zabiegu klient otrzymuje zalecenia związane z dalszą kontynuacja terapii i/lub dodatkowe ćwiczenia.

§4 Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: MOKIKA Monika Miśkowiec z siedzibą Czerwienne 287, 34-407 Ciche, Kmietowicza 238, 34-470 czarny Dunajec. NIP: 7352148343, e-mail: mokika@interia.pl.

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: realizacji umowy (wykonania usługi).

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§5 Standardy higieniczne

1. Salon ściśle przestrzega wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych na czas epidemii.

2. Stanowiska przeznaczone dla klientów są dezynfekowane po każdej wizycie.

3. Po wejściu do salonu Klient ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu wskazanego preparatu.

4. Jeśli zabieg tego wymaga, każdy klient otrzymuje od nas bezpłatnie indywidualny pakiet bielizny i ręczników, który po zabiegu jest wyrzucany.

5. Zapasy artykułów do dezynfekcji i pomocniczych pierwszej potrzeby uzupełniane są na bieżąco.

6. Do dezynfekcji i czyszczenia używane są wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w salonach beauty.

§6 Płatności

1. Klient ma możliwość płatności za Usługi w Gabinecie gotówką, kartą, bonem lub przy pomocy płatności online https://booksy.com/

2. Zadatek należy uiścić przelewem.

3. Zasady płatności https://booksy.com/ określone są w regulaminie korzystania z portalu https://booksy.com/ na stronie https://booksy.com/biz/pl-pl/polityka-prywatnosci

4. Cennik usług dostępny jest w Gabinecie i na stronie www.mokika-masaż.pl.

5. Gabinet zastrzega sobie prawo do dowolnego przyznawania rabatów.

6. Gabinet zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, których zasady określone będą we właściwych regulaminach promocji.

7. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

§7 VOUCHERY I PAKIETY

1. Gabinet prowadzi sprzedaż voucherów i pakietów.

2. Pakiety uprawniają do odbycia określonej karnetem liczby takich samych Zabiegów, w określonym na karnecie czasie.

3. Vouchery są voucherami kwotowymi na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy w gabinecie.

4. Vouchery i pakiety nie podlegają wymianie na gotówkę.

5. W przypadku płatności voucherem nie wydaje się reszty. Kwotę pozostałą na voucherze można wykorzystać na kolejne zabiegi.

6. Jeśli klient chce wykorzystać voucher do zakupu usługi o wartości większej, niż kwota wskazana na nim, różnicę w cenie może dopłacić gotówką lub kartą.

7. Zabieg umówiony w ramach pakietu, na którym klient nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, przepada i zostaje odliczony od liczby zabiegów na karnecie. Pozostałe zabiegi w ramach pakietu wciąż mogą zostać wykorzystane.

8. Vouchery nie mogą zostać przekazane innej osobie.

9. Pakiety na okaziciela mogą zostać przekazane innej osobie.

§8 Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi, jeśli nie była wykonana zgodnie z procedurami zabiegu w dniu zabiegu.

2. Reklamację należy złożyć osobiście w Gabinecie

3. Gabinet ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Gabinet spełni żądania klienta.

5. W przypadku odpowiedzi odmownej, klient ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania Gabinet ma 14 dni kalendarzowych.

6. Klient nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną Usługę.

7. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym Zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania Zabiegu.

8. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych.

§9 Pozostałe postanowienia

1. Zabrania się palenia papierosów na terenie Gabinetu.

2. Zabrania się wprowadzania na teren Gabinetu zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących.

3. W gabinecie NIE przeprowadza się masażu części intymnych.

4. Prawa i obowiązki klienta:

  • poszanowanie godności oraz uprzejme traktowanie przez pracowników Gabinetu
  • Każdy klient winien zachowywać się z szacunkiem do pracowników Gabinetu oraz innych klientów.
  • Poczucie bezpieczeństwa w przekazywaniu informacji pracownikowi Gabinetu – Każdy pracownik ma obowiązek zachowania tajemnicy dotyczącej wykonanych zabiegów oraz stanu zdrowia klienta.
  • W przypadku zauważenia nieprawidłowości w jakiejkolwiek kwestii związanej z nieodpowiednim zachowaniem pracowników należy niezwłocznie poinformować recepcjonistkę lub innego pracownika o swoich zastrzeżeniach.
  • Za wszelkie uszkodzenia dokonane przez klienta w Gabinecie odpowiada materialnie w całości klient, jeżeli jest małoletni odpowiada opiekun.
  • W sytuacji nie zastosowania się do niniejszego „Regulaminu” przez klienta, wszelkie kwestie odpowiedzialności względem klienta za wykonany zabieg skutkuje pełnym wyłączeniem odpowiedzialności Gabinetu względem klienta.
  • Klient zobowiązany jest wyciszyć swój telefon tak by nie przeszkadzał innym Klientom zarówno w obrębie poczekalni jak i gabinetu zabiegowego.
  • Klient ma kategoryczny zakaz picia alkoholu , przyjmowania środków odurzających na terenie Gabinetu.

4. Prawa i obowiązki Gabinetu MOKIKA (pracowników gabinetu)

  • W przypadku kiedy zabieg został wykonany profesjonalnie, zgodnie ze sztuką i opracowanymi procedurami – Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, które jest subiektywnym odczuciem klienta.
  • Gabinet ponosi odpowiedzialność za okrycie wierzchnie wyłącznie w przypadku pozostawienia go w miejscu do tego przeznaczonym – wskazanym przez personel.

§10 Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Usług i certyfikatów poświadczających umiejętności pracowników Gabinetu.

2. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich „Kart” po uprzednim ustaleniu terminu wglądu.

3. Do danych zawartych w kartach klienta ma dostęp właściciel Gabinetu oraz pracownik prowadzący danego klienta, do danych ogólnych takich jak nr telefonu ma dostęp recepcjonistka i inni pracownicy Gabinetu w wyjątkowych sytuacjach. Wszyscy pracownicy są związani umową zachowania poufności danych Klientów dostępnych w Gabinecie.

4. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie Gabinet zobowiązuje się do podjęcia próby polubownego ich rozwiązania.

5. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Gabinetu i na jego stronie internetowej, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 12.09.2022 roku